Hovedgaden 55B, 2.sal, 2970 Hørsholm - OBS praksis flytter d. 1/1 2024 til opgang C, 1. sal.
Kontakt os: 71720303

Generel information

Henvisning

Psykiatrisk-Praksis har overenskomst/aftale med Sygesikringen, hvorfor behandlingen er uden beregning, når henvisning fra egen læge foreligger. Henvisning fra egen læge giver mulighed for 10 konsultationer, som kan forlænges til 20. Psykiatrisk-Praksis behandler personer over 18 år med psykiske lidelser. Psykiatrisk-Praksis tager ikke imod private patienter (der selv betaler) ej heller patienter, der er henvist via forsikringsselskaber.

Behandlingstilbud

Til første samtale skal der beregnes ca. 50 minutter. Denne samtale danner baggrund for det videre behandlingsforløb, der kan have karakter af yderligere udredning, medicinsk behandling, støttende samtaler med baggrund i den kognitive referenceramme og psykoedukation. De følgende samtaler vil typisk have en varighed af 20-25  minutter. Man er altid velkommen til at have pårørende med til konsultation.

Al behandling finder sted efter informeret samtykke. Alle patienter kan til enhver tid frabede sig udveksling af personoplysninger eller trække samtykke dertil tilbage, uden det får betydning for behandlingsforløbet i øvrigt.

Tidsbestilling, forespørgsler og receptfornyelse

Ovenstående via telefonisk kontakt til praksissekretæren i telefontiden mandag-torsdag 8-10 på telefon 71720303.

E-konsultationer foretages via Lægevejen.dk og er kun til kort kommunikation med speciallægen - ikke afbud eller tidsbestilling. 

Erklæringshonorar

For korte udtalelser/erklæringer, der ikke betales af anden instans, opkræves et honorar på 500 kr.

Afbud/udeblivelser

Afbud modtages helst 24 timer inden den planlagte konsultation, således at andre vil kunne få glæde af tiden. Afbud gives på telefon 71720303 helst i telefontiden. Der kan dog indtales afbud på telefonsvarer hele døgnet. SMS kan aldrig benyttes. 

Ved udeblivelse afsluttes forløbet, såfremt vi ikke har hørt fra dig inden for efterfølgende uge.
Ved mere end to udeblivelser afsluttes behandlingen.
Ved udeblivelse til første samtale afsluttes behandlingen.

Ventetid

Vores ventetid for nye patienter er desværre for tiden ca. 70 uger.  Du kan finde psykiatere med kortere ventetid på Sundhed.dk via dette link: ventetid hos psykiatere

Der henvises til din nærmeste psykiatriske skadestue ved akut behov. 

Psykiatrisk-Praksis er maj 2017 samt juni 2020 akkrediteret uden anmærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende speciallæger .

Praksisinformation

Adresse
Hovedgaden 55C, 1. sal. 
2970 Hørsholm
OBS praksis er flyttet til opgang C, 1. sal pr. 1/1 2024.
Praktiske informationer vedr. praksis
Benyt fanen Find vej.

 

 

Telefontider

Mandag
kl. 8.00 - 10.00
Tirsdag
kl. 8.00 - 10.00
Onsdag
kl. 8.00 - 10.00
Torsdag
kl. 8.00 - 10.00
Fredag
lukket

Åbningstider

Mandag
kl. 8.30 - 15.00
Tirsdag
kl. 7.30 - 15.00
Onsdag
kl. 8.00 - 15.00
Torsdag
kl. 8.30 - 15.00
Fredag
lukket

Hvem er vi

Maria Lykke

Speciallæge i psykiatri

Født 1973, lægevidenskabelig kandidatur januar 2003.

Ejer af speciallægepraksis siden 2015.

Specialist i kognitiv terapi (godkendt af DPS).

Læs mere →

Annette Bundgaard Thingvad

Sekretær

Når du kontakter praksis i telefontiden er det Annette, der tager imod dit opkald.

Annette håndterer tider, medicinbestilling samt mange andre administrative opgaver. 

Er uddannet inden for administration år 1994 og har været lægesekretær siden år 2006.

Læs mere →

Ferie og fravær

Lægevejen

Du kan bruge Lægevejen til at skrive korte e-konsultationer med en enkelt problemstilling og sende filer/dokumenter til praksis, som har betydning for din behandling. 

Er du ikke allerede oprettet som bruger på Lægevejen findes der vejledninger og videoer her Om lægevejen.dk

Klik på nedenstående knap for at gå til Lægevejen.

Vi tilbyder

Konsultationer
Videokonsultationer
E-mail konsultationer (en kort/enkel korrespondance
Telefonkonsultationer (kort ved akut behov)

Information

Tilsyn med klinikken: 

Klinikken deltog i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel for speciallægepraksis og blev akkrediteret uden anmærkninger i juni 2017 samt 2020.

Klager og indberetninger: 

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Klage over behandling

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: Klage over serviceniveau

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken, kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: Anmeld skader

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Indberet utilsigtet hændelse

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos lægemiddelstyrelsen via følgende link: Indberet bivirkninger

 

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Psykiatrisk-Praksis som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Psykiatrisk-Praksis behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger 

Psykiatrisk-Praksis indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

 

Formål

Psykiatrisk-Praksis behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Psykiatrisk-Praksis' databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Psykiatrisk-Praksis. Databehandlere er p.t. Aver & Lauritzen ApS

 

Opbevaringsperiode

Psykiatrisk-Praksis opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Psykiatrisk-Praksis har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Psykiatrisk-Praksis er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Psykiatrisk-Praksis.

Find vej

Find vej

Praksis er tæt på motorvejs til-/afkørsel Hørsholm C. Kør evt. mod "Trommen" eller Hørsholm Midtpunkt. Tætteste busstoppested er Hørsholm Midtpunkt (Usserød Kongevej) hvortil  busserne 500S, 150S, 383, 381, 375R samt 354 stopper.

Adgangsforhold/parkering

Der forefindes gode, gratis parkeringsmuligheder bag praksis, ved Hørsholm Midtpunkt samt i "Trommens" parkeringskælder, hvorfra der er direkte opgang til Psykiatrisk-Praksis. Her findes ligeledes handicapparkering.

Praksis kan være svær at finde.....

Find ned til Drømmeland og Guldbrandsen (smykkebutik) på Hovedgaden. Mellem de to store butikker ligger der en "smøge"/stræde, som fører ind mod Trommen (Hørsholms bio og bibliotek). Gå ind mod Trommen. Opgang 55C ligger lige til højre i "smøgen" mellem de to bygninger. Tag trappen/elevator til 1. sal og praksis er lige til venstre, når du kommer op på 1. sal. Der er mulighed for at vente i venteområde til venstre for praksis.

OBS. Pr. 1/1 2024 flytter praksis til opgang C, 1. sal. Opgang C ligger lige modsat opgang B.